Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanύ Temrinleri

 
Hoώgeldiniz Ziyaretηi. Lόtfen giriώ yapύn veya kayύt olun.

Kullanύcύ adύnύzύ, ώifrenizi ve aktif kalma sόresini giriniz

Mikrodenetleyiciler Dersi Temrinleri / symbol komutu uygulamasύ

Temrin No: 11

SYMBOL KOMUTU UYGULAMASI

 

Problem: PIC16F84A mikrodenetleyicisinin rb0, rb1 ve rb2 ηύkύώlarύnύ 1 saniye aralύklarla aώaπύdaki sayma dόzeninde sonsuza dek saydύran devreyi tasarlayύp ηalύώtύrύnύz. Programύ yazarken port ηύkύώlarύna symbol atayύnύz.

 

SAYMA DάZENέ

RB2

 (led3)

RB1

 (led2)

RB0

(led 1)

0

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

Baώa dφn

Devre ήemasύ buraya ηizilecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έώlem Basamaklarύ:

1.     Devre ώemasύnύ ηiziniz.

2.     Programύ MicroBasic programύnύ kullanarak yazύp derleyiniz.

3.     Yazdύπύnύz programύ pic simόlasyon programύnda test edip ηalύώtύπύnύ gφzlemleyiniz.

4.     Yazdύπύnύz programύ temrin sayfanύza ekleyiniz.

5.     Programύ mikrodenetleyiciye yόkleyip programlama kartύnda test ediniz.

6.     Devreyi deney borduna kurup ηalύώtύrύnύz.

 

Programύ buradan baώlayarak yazabilirsiniz:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

 

DEΠERLENDέRME

Adύ soyadύ

έώlem Basamaklarύ

Tertip dόzen

έώ gόv.

Sόre

Toplam

1

2

3

4

5

6

 

10

15

5

10

20

25

5

5

5

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Temrin sayfasύnύ bilgisayarύnύza indirmek iηin buraya tύklayύnύz.